YOUCA zoekt projecten 'Gender en Sport'

- English Below - 

YOUCA, YOUth for Change and Action, is een organisatie voor en door jongeren. De opbrengst van onze jaarlijkse YOUCA Action Day gaat naar projecten waarin jongeren wereldwijd de kans krijgen om zich te ontwikkelen als actieve burgers en samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Voor de editie van 2023 werken we rond #nietjouwstereotype met Plan Senegal. Jongeren zetten zich via voetbal in voor een meer gendergelijke samenleving en tegen seksueel geweld door bestaande gendernormen uit te dagen. YOUCA stelt bijkomend €20.000 (tussen €3000 en €5000 per project) ter beschikking voor sportieve jongerenprojecten die rond deze centrale uitdaging werken in België of elders in de wereld.

De centrale uitdaging #nietjouwstereotype
Seksueel geweld - elke (poging tot) seksuele handeling met geweld of onder dwang - is een plaag. 60% van de Belgische vrouwen wordt slachtoffer van seksuele intimidatie. Gendernormen liggen aan de basis van dit soort geweld. YOUCA strijdt voor een genderrechtvaardige samenleving. We willen komaf maken met genderstereotypen en gelijke kansen voor iedere persoon.

Het project
YOUCA is een organisatie voor en door jongeren, participatie van jongeren staat centraal en ze kunnen ‘al doende leren’. Het wemelt van jongeren op alle niveaus. Dit is ook wat we zoeken in de projecten die we steunen. Een project dat niet enkel ten goede komt aan jongeren, maar waar ze zelf ook mee aan het roer staan. 

Sport
We steunen graag jongerenprojecten die sport verbinden met het jaarthema van de YOUCA Action Day 2023 #nietjouwstereotype. Sport is een goede toegangspoort om maatschappelijke uitdagingen aan te kaarten, jongeren een veilige plek te geven, hen te empoweren om op te komen voor hun rechten en om over deze problemen in dialoog te gaan met de bredere samenleving. Onze Senegalese partner doet dit aan de hand van voetbal, maar ook andere sporten kunnen zo'n toegangspoort zijn.

Voorwaarden

Het toegekende budget mag zowel gebruikt worden voor werkingskosten, personeelskosten, investeringskosten, etc. We dagen organisaties uit om met een concreet voorstel te komen dat bijdraagt aan de grotere uitdaging rond #nietjouwstereotype en op lange termijn bijdraagt aan de missie van YOUCA en de organisatie zelf. Er zijn talloze mogelijkheden, zoals het aankopen van skateboards voor een skateclub voor meisjes, het geven van workshops tegen homofobie aan jongens van een voetbalclub, het opzetten van een campagne tegen seksisme of het lanceren van een project op school.

Bekijk hier de volledige projectoproep


- English - 

YOUCA, YOUth for Change and Action, is an organisation for and by young people. Proceeds from our annual YOUCA Action Day go to projects in which young people worldwide are given the opportunity to develop as active citizens and fight together for a sustainable and just society. For the 2023 edition, we are working around #nietjouwstereotype (not your stereotype) with Plan International Senegal. Young people are using football to campaign for a more gender equal society and against sexual violence, by challenging existing gender norms. YOUCA has an additional €20,000 (between €3000 and €5000 per project) available for youth led sport projects working around this central challenge in Belgium or elsewhere in the world.

The central challenge #nietjouwstereotype
Sexual violence - any (attempted) sexual act by force or coercion - is a scourge. 60% of Belgian women are victims of sexual harassment. Gender norms are at the root of this kind of violence. YOUCA fights for a gender-just society. We want to do away with gender stereotypes and ensure equal opportunities for every person.

The Project
YOUCA is an organisation for and by young people, youth participation is central and they can 'learn by doing'. It teems with young people at all levels. This is also what we look for in the projects we support. A project that not only benefits young people, but where they themselves are at the helm.

Sport
We like to support youth projects that link sport to the YOUCA Action Day 2023 annual theme #notyourstereotype. Sport is a gateway to raise social challenges, give young people a safe space, empower them to stand up for their rights and engage in dialogue with wider society about these issues. Our Senegalese partner does this through football, but other sports can also be such a gateway.

Conditions
The allocated budget may be used for operating costs, personnel costs, investment costs, etc. We challenge organisations to come up with a concrete proposal that contributes to the bigger challenge around #nietjouwstereotype and contributes in the long run to the mission of YOUCA and the organisation itself. There are numerous possibilities, such as buying skateboards for a girls' skate club, giving workshops against homophobia to boys at a football club, launching a campaign against sexism or launching a project at school.

Full Call for projects