2020 & 2021 - Shrinking space

Op 21 oktober 2021 engageren meer dan 15.000 jongeren zich om één dag te gaan werken. Het loon dat ze die dag verdienen, 55 EUR, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Maak alvast kennis met onze campagnepartner: KIYO, een organisatie die inzet op het versterken van jongeren.

De uitdaging is 'shrinking space', letterlijk vertaald als 'krimpende ruimte': een term die wordt gebruikt om de inperking van (mensen)rechten te duiden. Daarin zien we ook dat er alsmaar minder ruimte is voor jongerenparticipatie. Dit mondiale probleem beperkt zich niet tot Brazilië en de Filipijnen, maar is ook in België aanwezig. Naar de stem van jongeren wordt te weinig geluisterd en hier moet dringend verandering in komen. Daarom focussen we dit jaar op gelijke kansen en non-discriminatie. Iedere jongere heeft kracht, iedere jongere heeft dromen, plannen en talenten en iedere jongere moet de kans krijgen die te ontplooien. Miljoenen jongeren hier, in de Filipijnen en Brazilië krijgen te maken met discriminatie op basis van gender, geaardheid, afkomst, geloof, huidskleur...

Daarbovenop zijn er in Brazilië en de Filipijnen extra uitdagingen. Heel wat kinderen en jongeren groeien op in een situatie van armoede die structurele uitsluiting als gevolg heeft. Meer dan 31% van de Filipijnse kinderen groeit op in zware armoede en de coronapandemie duwt dat cijfer nog verder de hoogte in. Publieke scholen kampen in beide landen met een chronisch gebrek aan financiering, wat leidt tot stijgende studie-ongelijkheid. In Brazilië krijgt die studie-ongelijkheid een raciale dimensie. Kinderen en jongeren van kleur zijn oververtegenwoordigd in publiek onderwijs. Mensen van kleur krijgen er te maken met harder politiegeweld dan witte personen. Zwarte en bruine mensen verdienen er gemiddeld maar de helft van de witte bevolking. De publieke scholen, die voor iedereen toegankelijk zijn, bieden eveneens maar een halve dag onderwijs aan, waardoor jongeren rondhangen op straat en meer dan eens gerekruteerd worden door de drugsmaffia. In de Filipijnen manifesteert raciale ongelijkheid zich vooral (maar niet enkel) als discriminatie tegenover verschillende groepen van de oorspronkelijke Filipijnse bevolking. Jongeren van inheemse afkomst, meisjes en LGBTQ-jongeren (Lesbian, Gay, Transgender & Queer), jongeren met een diverse seksuele en genderachtergrond, worden vaak geconfronteerd met zware vormen van discriminatie.  

Met dit project wil KIYO dat jongeren hun rechten terug opeisen. Jongeren mogen, of liever moeten, meer #impACT hebben in de maatschappij. Dit doet KIYO door in te zetten op het versterken van jongerenparticipatie. Enerzijds ondersteunen we de werking van onze partnerorganisaties in Brazilië en in de Filipijnen. Ter plekke werken we met jongeren onder andere aan traditionele dans en circusacts rond de uitdagingen waar ze voor staan en leren ze meer over beleidsbeïnvloeding. Anderzijds brengen we jongeren uit deze landen in contact met elkaar én met Belgische leerlingen via een digitaal ‘Action4Rights’-platform. Dat is een platform waarop jongeren acties en info kunnen uitwisselen rond het aanpakken van mondiale uitdagingen.

In Rio de Janeiro werkt KIYO sinds 2017 samen met Se Essa Rua Fosse Minha (SER), letterlijk vertaald 'Als dit mijn straat was'. Hun belangrijkste activiteiten, die door YOUCA  gesteund zullen worden, zijn de volgende:

  • Een scholenwerking waarbij informeel onderwijs wordt aangeboden voor jongeren die het risico lopen om op straat terecht te komen.
  • Een circuswerking waarbij jongeren meer over hun rechten te weten komen. Zo leren ze belangrijke vaardigheden zoals zelfexpressie. Ze debatteren over thema’s die hen aanbelangen: sociale uitbuiting, racisme, gender,... . Vervolgens brengen ze deze boodschap op een artistieke manier tot uiting naar het grote publiek toe. Hiervoor specialiseren jongeren zich in circustechnieken. 
  • Beleidsbeïnvloeding door jongeren, waarbij zij verantwoordelijkheid opnemen in campagnes en jeugdraden, om hun rechten actief te verdedigen.


De Filipijnse partner waar KIYO mee samenwerkt binnen dit project is Cordilleran Youth Center (CYC). Ook zij zetten in op jongerenparticipatie, en doen dit door de volgende activiteiten:

  • Een scholenwerking waar er wordt gewerkt aan het opnemen van kinderrechten in de schoolcultuur. Daarbij staat inspraak van jongeren centraal.
  • Een cultuurwerking waarbij jongeren hun inheemse cultuur in de kijker zetten door middel van dans- en theatervoorstellingen en daarbij het publiek bewustmaken van hun rechten.
  • Beleidsbeïnvloeding door jongeren door middel van trainingen in staat te stellen om zelf in dialoog te gaan met lokale politici en andere beleidsmakers.

Om elkaar te inspireren en duidelijk te maken dat de vele problematieken rond jongerenrechten internationale fenomenen zijn wil KIYO in dit project jongeren uit de drie landen digitaal laten uitwisselen met elkaar. Daar wordt een online ‘Action4Rights’ platform voor gebruikt waar jongeren stap voor stap zelf een actie kunnen opzetten.

Jongeren uit België en Brazilië doorliepen een stappenplan en deelden via filmpjes hun ervaringen en feedback. Nu wordt hier ook een groep jongeren uit de Filipijnen bij betrokken. Op die manier wil KIYO jongeren in staat stellen om zelf een sociale actie op te zetten en ze laten ervaren dat ze echte wereldburgers zijn.